Smernice

Programi promocije zdravja na delovnem mestu imajo za cilj ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih.

V nobenem primeru ne nadomeščajo ukrepov potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti in poškodb pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi, kar prav tako predpisuje zakon.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

Promocija zdravja in gibanja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:
•    izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
•    spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
•    omogočanja izbire zdravega načina življenja in
•    spodbujanja osebnostnega razvoja.

Promocija zdravja in gibanja na delovnem mestu je lahko uspešna le, če je plod sodelovanja vseh akterjev in če:
•    je zdravje zaposlenih sestavni del strategije upravljanja in je organizacija predana izboljšanju zdravja zaposlenih;
•    omogoča sodelovanje vseh zaposlenih;
•    je integrirana v vse pomembne odločitve in v vsa področja organizacije;
•   so vsi ukrepi in programi strukturirani po ciklu reševanja problemov, ki se začne z analizo potreb, nadaljuje pa z določitvijo prioritet, načrtovanjem, implementacijo, kontinuiranim nadzorom ter evalvacijo;
•    vključuje ukrepe, ki so usmerjeni tako v posameznika kot v delovno okolje;
•    združuje strategije zmanjševanja tveganja s strategijami razvoja zaščitnih dejavnikov in izboljšanja zdravja zaposlenih.

Vir