Kazalniki in posnetek stanja

Uspešnost izvajanja programa Zdravju prijazna organizacija se spremlja na merljiv način s ključnimi kazalniki.

Predlagani načrt z ukrepi je zasnovan na podlagi analize posnetka stanja merljivih kazalnikov zdravja zaposlenih in sicer:

a. Vključitev v program Vadba na recept z oceno gibalne učinkovitosti European Fitness Badge (EFB). Testiranje splošne telesne pripravljenosti je sestavljeno iz posameznih vaj. Lahko se izvede v lažji (za telesno manj sposobne posameznike), oziroma težji različici. Njegova prednost je predvsem v preprosti in hitri izvedbi, za katero ne potrebujemo posebnih ali dragih pripomočkov, testiranje pa je primerno za različne starostne skupine in stopnje telesne pripravljenosti. V načrtu se navede povprečna ocena rezultatov na nivoju organizacije, delež sodelujočih in predloge za izboljšanje. Vsak udeleženec pridobi certifikat EFB.
Minimalni delež sodelujočih zaposlenih za pridobitev bronastega certifikata je vsaj 20%.

b. Anketa o počutju zaposlenih na delovnem mestu z vključenimi vprašanji s področja prehrane, življenjskega sloga in odnosov na delovnem mestu. Vprašalnik se sestavi v sodelovanju s pooblaščeno osebo v vaši organizaciji. Minimalni delež sodelujočih zaposlenih za pridobitev bronastega certifikata je vsaj 20%.

c. Absentizem – analiza se opravi na podlagi spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih (bolniške odsotnosti, poškodbe pri delu …) na podlagi podatkov NIJZ.

d. Pregled trenutnih aktivnosti, ki se že izvajajo v vaši organizaciji.

Na podlagi pridobljenih rezultatov določimo področje ukrepanja, kjer so potrebne izboljšave.  Načrt vsebuje ukrepe in aktivnosti, ki bodo pripomogli k preprečevanju in zmanjševanju bolezni in pripomogli k zadovoljstvu in učinkovitosti zaposlenih. 
Po letu dni opravimo ponovno analizo stanja in primerjamo rezultate. Na podlagi sistematičnega pristopa beležimo izboljšanje rezultatov že po enem letu izvedbe ukrepov ZPO.